predaj motoriek
Oficiálny dealer pre SR

Predaj motoriek a
moto oblečenie

NÁKUPNÝ KOŠÍK
Váš košik je prázdny
+421 915 855 386
KLASIK MOTO s.r.o.
Krupinská cesta 882/7
96001 ZVOLEN
IČO: 45 388 962
DIČ:

Zásady ochrany osobných údajov

Informácie o spracúvaní osobných údajov za účelom spätného kontaktovania vybavenia požiadavky:

V súvislosti so spracovaním Vašich osobných údajov zo strany spoločnosti KLASIK MOTO s.r.o. Vám ako osobe, ktorej osobné údaje spracúvame (ďalej len dotknutá osoba), týmto poskytujeme informácie podľa článkov 13. a 14. Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov (ďalej len „Nariadenie“).

Prevádzkovateľ osobných údajov:

KLASIK MOTO s.r.o.
Krupinská cesta 882/7

96001 ZVOLEN, IČO: 45388962
(ďalej len: „KLASIK MOTO“)

Účel spracúvania:
Kontaktovanie klienta na základe jeho požiadavky z kontakného formulára.

Kategórie príjemcov:
Osobné údaje nebudú sprístupňované ani postupované do tretích krajín a rovnako nebudú zverejňované.

Zoznam osobných údajov:
e-mailová adresa, telefón, meno, priezvisko

Doba uchovávania osobných údajov:
Po dobu trvania súhlasu so spracovaním osobných údajov / do odvolania súhlasu.

Práva dotknutej osoby:

  • právo požadovať prístup k svojim osobným údajom
  • právo na opravu osobných údajov
  • právo na vymazanie osobných údajov
  • právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov
  • právo namietať proti spracúvaniu osobných údajov
  • právo na prenos svojich osobných údajov
  • právo podať sťažnosť dozornému orgánu, t.j. Úradu na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky


Uvedené práva dotknutej osoby sú bližšie špecifikované v článkoch 15. až 21. Nariadenia. Dotknutá osoba si uvedené práva uplatňuje v súlade s Nariadením a ďalšími príslušnými právnymi predpismi. Voči spoločnosti KLASIK MOTO si dotknutá osoba môže svoje práva uplatniť prostredníctvom písomnej žiadosti alebo elektronickými prostriedkami. V prípade, že dotknutá osoba požiada o ústne poskytnutie informácií, informácie sa môžu takto poskytnúť za predpokladu, že dotknutá osoba preukázala svoju totožnosť.

Kontaktné údaje na zodpovednú osobu:
info@klasikmoto.sk